ចំណាយពេលអានបន្តិចទៅ!! អោយកូនទៅធ្វើការនៅប្រទេស កូរ៉េ ពេលដឺងថាកូនទទួល…!

អ្នកភូមិស្រុករបស់ខំ្ញុភាគច្រើនចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េដោយសារតែ នៅទីនោះទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់។ស្របពេលមួយនោះបងប្រុស របស់ខ្ញុំបានរៀនចប់ថ្នាក់ទី១២ ដោយភាពក្រីក្រ និង ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញំុគា្មនលទ្ធភាពអោយគាត់រៀនបន្តទេ។ពួកគាត់បានជំរុញអោយគាត់ទៅ​រៀនភាសាកូរ៉េ ដើម្បីត្រៀមប្រលងទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អស់ពេល៦ខែ នៃការរៀនត្រៀម ថ្ងៃប្រលងក៏បានមកដល់ បងប្រុសរបស់ខ្ញំុក៏បានប្រលង​ជាប់។គាត់បានចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វ​​​​ និងកសិកម្ម​នៅ​កសិដ្ឋានមួយ ដែលមានទីតំាងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។

ពេលទៅដល់ គាត់ជាមនុស្សឧស្សាហ៏ធ្វើការណាស់ ប៉ន្តែអ្វីដែលគាត់ប្រឈមមុខនិងចង់ អោយគាត់វិញត្រលប់មកផ្ទះគឺសីតុណ្ហភាព។ អ្នកទំាងអស់គ្នាប្រហែលជាបានដឹងថាសីតុណ្ហភាព នៅទីនោះមានភាពត្រជាក់ ភាពខ្លះសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់ដល់សូន្យអង្សាសេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ន្តែគាត់មិនដែលថ្អូងថ្អែលប្រាប់ពីការលំបាកដល់ពួកយើងទេ ដោយការយល់ឃើញថាគាត់​ជាអ្នករ៉ាប់រងថ្លៃចំណាយក្នុងគ្រួសារទំាងមូល។ជារៀងរាល់ខែ គាត់តែងតែផ្ញើរប្រាក់ ៥០០ដុលា​អោយឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញំ។

ក្រឡេកមកមើលស្ថានភាពគ្រួសាររបស់គឺភាពខុសគ្នាឆ្ងាយកាលពីមុន ឪពុកម្តាយឈប់ដើរសីុ​ឈ្មួសគេ។អី្វដែលចំឡែក ពួកគាត់បានបបួលអ្នកជិតខាងសីុផឹកសឹងរាល់ថ្ងៃ និងលេងល្បែង សីុសងទៀត មិនខ្វល់ ពីអ្នកដែលខំរកលុយទេ។

ស្រាប់តែមួយខ្ញំទទួលបានដំណឹងថាបងប្រុសរបស់ខ្ញំឆ្លាក់ខ្លួនឈឺជាប៉ន្តែគាត់អោយខ្ញុំលាក់រឿងនេះជាការសំងាត់ ព្រោះគាត់ខ្លាចឪពុកម្តាយបារម្ហពីគាត់។ពេលខ្ញំបានលឺដូចនេះ ទឹកភ្នែករបស់រមៀល​ធ្លាក់ ទំាងមិនដឹងខ្លួន និងស្ញើចសរសើរពីទំហំទឹកចិត្តរបស់គាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់ចេះតែដុនដាបទៅ រហូតគាត់មិនអាចធ្វើការកើត ស្រាប់តែក្រោយមកពពួកយើងក៏ទទួលបានដំណឹងថាគាត់បានទទួលមរណះភាពហើយ។
តម្លៃអប់រំ៖
-អប់រំយុវជនឲ្យមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឡូកក្នុងសង្គម ប៉ុន្តែបាន​ខិតខំអស់ពី​សមត្ថភាពហើយៗគាត់នៅតែតស៊ូដល់ដង្ហើមចុងក្រោយ។

-ភាពក្រីក្រជុំរញឲ្យ យុវជនឯទៀតចំណាកស្រុក
ដូចនេះអ្នកដែលពាក់ពន្ធ័ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះ ដើម្បីបង្កើន និងរក្សាធនធានមនុស្សបំរើប្រទេសជាតិឲ្យរីកចំរើនមិនចាំបាច់ចំណាកស្រុក ។

shares