ឃើញគាត់ដើរទិញសំបកកង់ឡានក្នុងក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហួសចិត្តគ្រប់គ្នា មានអីក្រោយដឹងការពិតញាក់សាច់

បរទេស៖ បុរសជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់បានដើរទិញសំបកកង់ឡាងក្នុងតម្លៃថ្លៃ ពីមួយថ្ងៃទៅមួួយថ្ងៃ គាត់ចេះតែដើរប្រមូលទិញសំបកកង់ឡានជាច្រើន ទៅទុកគរពេញផ្ទះរបស់គាត់។ដោយាសារតែការដើរប្រមូល​ទិញបានធ្វើអោយអ្នកជិតខាងរបស់គាត់មានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លំាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បន្ទាប់ពីការប្រមូលទីញរួច គាត់បានជួសកូនជាងពីរបីនាក់ មកធ្វើការអោយគាត់។ ចុងក្រោយគាត់បានកែរច្នៃសំបកកង់ឡានទំាងអស់នោះទៅជាស្បែកជើងសំរាប់លក់អោយអ្នកស្រុក ហើយលក់បានគូរ ១ដុលារ។ ចុងក្រោយអ្នកភូមិបានស្ញើចសរសើរគាត់ថា ជាមនុស្សម្នាក់មានគំនិតក្នុងការច្នៃប្រឌិត ដែលបានកែរច្នៃវត្តុ ឥតប្រយោជន៏ទៅជាមានប្រយោជន៏។

shares