គាត់ថាពស់នេះពិ សវាចឹ .ករ .លួយគាត់ធ្លា ប់វាដា ក់ម្តង ស្រាប់តែជើ .ងគាត់ទៅជាបែបនេះ (មានវីដេអូ)

ប្លែកៗ​៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តខ្លះបានជ្រាបហើយថា ព ស់ជាច្រើនមានខ្លះមានពិ ស និងខ្លះទៀតមិនមាននោះទេ។ ជាធម្មតាម នុស្សស ត្វទាំងឡាយខ្លា ចជា ងគេនូវ ព ស់មានពិ សព្រោះពេលដែលមានជា តិពិ សចូលខ្លួ នយើងហើយច្បាស់ណាស់ យើងពិបាកនឹងរ ស់រានមានជី វិតណាស់បើពុំទទួលការព្យាបាលទាន់ពេលនោះ។ យ៉ាងណាមិញមាន បុ រសម្នាក់បានថ តនូវវីដេអូ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចនៅខាងក្រោមនេះ ដែលនិយាយរ៉ាយរា ប់ពីព ស់មួយដ៏មានឥ ទ្ធិពលខ្លាំ ងដែលពិ សវាមិនអា ចអោយស្លា ប់លឿនដូចព ស់វែកនោះទេ ដែលវានឹងធ្វើអោយកន្លែ ងដែលវាចឹ កចំនោះច្បាស់ជារ លួ យរលេះក្នុងរយះពេលមិនលើសពី១០ថ្ងៃតែម្តង ប្រសិនបើយើងមិនទទួលព្យាបាលបានទាន់ពេលនិងត្រឹមត្រូវទេនោះ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើប្រិយមិត្តអ្នកអានជាទីមេត្រីយល់យ៉ាងណាដែរ? សូមបញ្ចេញមតិតាមរយះខំមិន និងសូមអញ្ចើញទ ស្សនាវី ដេអូនៅខាងក្រោមដូចតទៅ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទ ស្សនាវិ ដេអូ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖khbillionaire

shares