នឹកហួសចិត្ត! ពេលដឹងការពិត ក្រុមស្ត្រីកុលសម្ព័ន្ធ Kayanពាក់កងលើ-ក ដើម្បីការពារ កុំឲ្យ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចម្លែកៗ៖ ជឿថា ប្រិយមិត្តធ្លាប់ឃើញនូវរូបភាព ដែលបង្ហោះចែកចាយលើបណ្តាញសង្គម ទាក់ទងទៅនឹង កុលសម្ព័ន្ធ Kayanពាក់កងនៅលើបំពុងក។ សំនួរសូរថា ហេតុអ្វីស្ត្រីកុលសម្ព័ន្ធនេះ ស៊ូលំបាក ពាក់កងនៅនឹងកអញ្ចឹង?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតណាស់ ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធ Kayan រស់នៅតាមព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ា និង ថៃ។ ហើយបើអ្នកស្រាវជ្រាវដែលចូះទៅកាន់តំបន់រស់នៅរបស់ពួកគេ បានឲ្យដឹងថា មនុស្សស្រីកុលសម្ព័ន្ធ Kayanត្រូវតែពាក់កង-ក ចាប់ពី អាយុ៥ឆ្នាំឡើង ហើយក៏បានកំណត់ចំនួនកង ទៅតាមវ័យផងដែរ ដោយកងទាំងនោះ អាចមានទម្ងន់រហូតដល់ ១០គីឡូក្រាមឯណោះ មើលទៅពិតជាទើសភ្នែក និងធ្ងន់ ពិតជាពិបាកខ្លួនជំនួស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បែបនេះក្តី ស្ត្រីកុលសម្ព័ន្ធដែលបានពាក់កងនៅបំពុងក បានរៀបរាប់ថា វាមិនបានបង្កការលំបាកដល់ពួកគេនោះទេ ព្រោះតែជាទម្លាប់របស់ពួកគេទៅហើយ។ ពួកនាងប្រាប់ថា ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធនេះជឿថា ដើម្បីការពារស្ត្រីពីការ ប្រមាញ់របស់សត្វខ្លា ដែលតែងតែខាំ -ក លើសត្វ ដែលវាប្រមាញ់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកអ្នក ខ្លះទៀតថា គឺដើម្បី ភាពស្រស់ស្អាត របស់ស្ត្រី និងខ្លះថា ដើម្បីធ្វើឱ្យស្ត្រីបាត់បង់ភាពទាក់ទាញ ហើយមិនត្រូវក្រុមកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងចាប់ខ្លួនជាដើម។ តោះទៅស្តាប់សម្តីរបស់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធនេះ យល់ថាកង ពាក់ក ជាគ្រឿងលម្អ និងជាអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

shares