អឺ… មានចឹងទៀត បងប្រុសម្នាក់ ជាមិត្តយល់សប្តិឃើញខ្ញុំទៅញុំាបាយ ហើយកា​​ប់មាន់ដុ​​តទទួល ស្រា​ប់តែជា កា​ត់ចា​ក់កន្ទុយលេខវិញ…

ប្រិយមិត្តបានប្រហែលបានគាត់យ៉ាងច្បាស់ពីម្ចាស់បទដ៏ល្បី មើលៗមុខខ្ញុំប្រពន្ធចិត្តសូមខ្ញុំលែង លោកករុណា ពេជ្រ កាលពីពេលថ្មីនេះលោកបានបង្ហោះសាររួមទំាងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីសកម្មភាពការចូលមកសំអាតវីឡាថ្មីរបស់លោក។ខាងក្រោមនេះជាសារដែលគាត់បានបង្ហោះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ករុណា ពេជ្រ បានបង្ហោះសារមួយថា “អឺ… មានចឹងទៀត បងប្រុសម្នាក់ ជាមិត្ត ក្នុង Facebook យល់សប្តិឃើញខ្ញុំទៅញុំាបាយ ហើយកា​​ប់មាន់ដុ​​តទទួល ស្រា​ប់តែជា កា​ត់ចា​ក់កន្ទុយលេខវិញ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះសំណាងត្រូវបាន 2400$ ប៉ុន្តែ កុំព្យាយាមកា​ត់ចា​ក់លើកក្រោយទៀតអីណាបង .. ហើយសូមជូនពរបងយកលុយសំណាង 2400$ នេះធ្វើអ្វីអោយរីកចម្រើនបានគុណជា 100 ជា 1000ដង ទៀតនាពេលខាងមុខ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេហេហេ… សំណាងហើយត្រូវ ចោះបើខុសវិញ សង្ស័យជេរ ករុណា ពេជ្រ ហ្មង…បង… សូមបងប្អូន មេត្តាកុំព្យាយាមផ្សងសំណាងតាមរយះ ការចា​ក់ក​ន្ទុយលេខអី ណា …”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

shares