ពេលនេះអា ក្រ ក់ខ្លាំងហេីយប្រទេសថៃ នៅទីក្រុង បា ង ក កត្រូវបានបិ ទ ខ្ទ ប់ ទាំងមូលចំណែកប្រជាជនបាននាំគ្នា…

ស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះបានអោយដឹងថាប្រទេសថៃទាំងមូលបានជួបប្រទះនៅបញ្ហាធំៗជាច្រេីនដែរធ្វេីអោយបញ្ហារីកកាន់តែធំឡេីងៗជាលំដាប់នៅពេលនេះ។ប្រជាជនជាច្រេីនកំពុងតែមានវិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងជាមួយ​នឹងបញ្ហា កូ វី ដ ១៩ដែលកំពុងតែវាតទីនៅក្នុងប្រទេសថៃដេលបានធ្វេីអោយប្រជាជនជាច្រេីនត្រូវបានរ ង គ្រោះហេីយក៏មានក រ ណី ស្លា ប់ ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋាភិបាលក៏បានជួបប្រទះនៅរឿងជាច្រេីនជាមួយនឹងប្រជាជនដែរកំពុងតែបង្ករចលាចលនៅលេីដងវិថីដោយការមិនសុខចិត្តទៅលេីរដ្ឋាភិបាលដែលមិនមានការដោះស្រាយទៅលេីបញ្ហានៅក្នុងការព្យាបាលប្រជាជននឹងកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ព្យាបាលដែរវាពិតជាធ្វេីអោយពិបាកខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែចំនួនអ្នកឆ្លងច្រេីនខ្លាំងពេក។ស្ថិតមកដល់ទល់ពេលថ្ងៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបានអោយដឹងថាស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២១ប្រទេសថៃនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកត្រូវបានធ្វេីការបិទនៅផ្សារទំនេីបនឹងកន្លែងជាច្រេីនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានបិទខ្ទប់ក្នុងរយះពេលដល់វែងដោយសារតែការឆ្លងមានការកេីនឡេីងនឹងចំនួនអ្នកដែលបាន ស្លា ប់ ដោយសារជំ ងឺ កូ វី ដ ១៩ក៏រឹតតែខ្លាំងទៅៗដែលពិបាកនឹងធ្វេីការស្មាននៅសភាពការនៅក្នុងពេលនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លាំងណាស។បេីសង្កេតមេីលទិដ្ឋភាពពេលនេះបានអោយដឹងថាប្រទេសថៃហាកបីដូចជាទីក្រុងហ្វូហានដែលបានផ្ទុះ ជំ ងឺ នេះដំបូងអញ្ចឹងដែលស្ថានភាពពេលនេះវាពិតជាដុនដាបខ្លាំងទៅៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាលំដាប់។បានអោយដឹងថានៅក្នុងនោះក៏បានឃេីញប្រជាជនថៃម្នាក់ដែលលេងគណនីយហ្វេសប៊ុកបានធ្វេីការបង្ហោះប្រាប់ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននឹងបានសរសេរខ្លឹងសារមួយដ៏ខ្លីថា៖គ្មានលទ្ធផលល្អទេ។

shares